Vidyasagar Infotech College

(Affiliated to Saurashtra University)

Card & Mehendi Competition - 2019 Winners


blog0

Mehendi Competition 2019 Winners

1st  : Kilaniya Manish (B.COM. SEM-4)

2nd : Kariya Muskan (B.COM. SEM-6)

3rd : Singh Pooja  (B.COM. SEM-6)


Card Competition 2019 Winners

1st  : Jadeja Namrataba (B.Sc. SEM-2)

2nd : Ashar Bansi (B.COM. SEM-2)